Maghreb Arab Press

ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⴳⴰⵎⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ ⴳ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵉⵎⵓⴷ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴷⵏ ⴽⴰ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵥⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⵥⵕⵉⴳⵏⵜ ⵜⵉⵍⴳⴰⵎⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ ⴳ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵉⵎⵓⴷ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴷⵏ ⴽⴰ, ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵙⵙⴰⵇⵕⴰⵏ.
ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⴳⴰⵎⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ ⴳ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵉⵎⵓⴷ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴷⵏ ⴽⴰ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ)
07 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵎⴰⵙ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴳ ⴷ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵉⵡⵓⵔⵉ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵍⵍⴰⵙ ⵜⵥⵕⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⴳⴰⵎⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ ⴳ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⴰⴷ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⵏ 2017 ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵜ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⵉⵍⴳⴰⵎⵏ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵉⵎⵣⵔⵉⵏ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⵉⵓⵚⵚⴰ ⵏ ⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵙⵎⵎⴷ ⴳ ⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⴰⵎⴷⴷⵉⴷ, ⵉⵔⵉⵎ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴷ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳ ⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⵔⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵉⵔⵉⵎ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵉⵔⵉⵎ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴷ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵓⵙⵎⴷⵉ, ⵉⵔⵏⵓ ⵎⴰⵙ ⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵣⴰⵔⵢ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⴰⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⵏ ⵢⴰⴷ ⴷ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴹ ⵍⵍⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵜⵓⴳ, ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⴰⵣⴳⵍⵜ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⴳⴰⵎⵜⵏ ⵉⵎⵓⵔⵙ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 07 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.