Maghreb Arab Press

ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ: ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵏⵏ 541 ⴰⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎ ⵏ ⵍⴽⵓⴽⴰⵢⵉⵏ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⴳⵯ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵉⵙ ⵜⵓⵎⵥ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵜⵔⴱⵉⵄⵜ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⴱⴽⴽⵉⴹ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙⵏ, ⴳ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵏ ⵍⴽⵓⴽⴰⴽⴰⵢⵉⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎⵏ 541 ⴰⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎ ⵉⵃⴹⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵃⴱⵓ ⵏ ⵜⵙⵙⵍⵉⵄⵄⵜ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ.
ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ: ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵏⵏ 541 ⴰⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎ ⵏ ⵍⴽⵓⴽⴰⵢⵉⵏ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ
11 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⴳⵯ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵉⵙ ⵢⵓⵣⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵙⵙⵉⴼⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⴽⵜⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵥ ⵉ ⵡⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⵜⵔⴽⵉⵣ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵀⵜⵓⵜ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⴰⴷ, ⵢⵓⵎⵥ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⴳⵯ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵚⴷⵉⵚ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵜⵏ ⴰⴳⴰⵢⵢⵓ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵓⴱⴽⴽⵉⴹ ⴰⴷ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ ⴰⴱⵕⴰⵣⵉⵍⵉ. ⵉⵙⵎⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ ⵏ ⵍⴽⵓⴽⴰⵢⵉⵏ, ⵓⵍⴰ ⵢⵇⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⴰⵏⵣⵎⴰⵔ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.