Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   11:56

ⴰⴳⵯⵙ ⵏ 12 ⵏ ⵉⵄⵚⴽⵕⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴰⵊⵊⵏ 300 ⵉⵎⵣⴰⵡⴳⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⴰⴷ ⵣⵔⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵡⵜⵜⵓ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⴳⵔ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⴷ ⵎⵍⵉⵍⵢⴰ (ⴰⵙⴰⴳⵎ ⴰⵄⵚⴽⵕⵉ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴳⵎ ⴰⵄⵚⴽⵕⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⵜⵓⵏⴳⴰⵙⵏ 12 ⵉⵄⵚⴽⵕⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴰⵊⵊⵉⵏ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 300 ⵉⵎⵣⴰⵡⴳⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⴰⴷ ⵣⵔⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵡⵜⵜⵓ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⴷ ⵎⵍⵉⵍⵢⴰ.
ⴰⴳⵯⵙ ⵏ 12 ⵏ ⵉⵄⵚⴽⵕⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴰⵊⵊⵏ 300 ⵉⵎⵣⴰⵡⴳⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⴰⴷ ⵣⵔⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵡⵜⵜⵓ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⴳⵔ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⴷ ⵎⵍⵉⵍⵢⴰ (ⴰⵙⴰⴳⵎ ⴰⵄⵚⴽⵕⵉ)
22 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⴰⴳⵎ ⵎⴰⵙ ⵉⵙ ⵜⵜⵓⵙⴰⵏ 12 ⵉⵄⵚⴽⵕⵉⵢⵏ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⴳⵓⵙⵏ ⵉⵅⵛⵛⵏ, ⵙ ⵚⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴳⵉⵜ ⴰⵎⵥⵏ ⴰⵙⵙⵏⵊⵉ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 22 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.