Maghreb Arab Press

ⵜⵢⵓⵎⴰⵥⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⴼⴰⵙ ⵉⵣⴹⴰⵕⵏ ⵉⵙ ⴷⵔⵓⵏ ⵜⵓⴽⴽⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵎⵍⵓⵍⵍⵓⵢ ⴰⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵉ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵉⵡⴹ ⵜⴰⵏⴼⵓⵜ ⵏ ⵡⵍⴰⵢⴰ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ , ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴳ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵅⴼ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⵉⵎⵏⵖⵓⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴷ ⵜⵓⵎⴰⵣ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵍⵍⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵓⵎⵥⵉⵢ ⵏ ⵢⵉⵡⴹ ⵏ 17 ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵉⵣⴹⴰⵕⵏ ⴳ ⵜⵓⴽⴽⵕⴹⴰ ⵅⴼ ⵓⵎⵍⵓⵍⵍⵓⵢ ⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴰⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵉ
ⵜⵢⵓⵎⴰⵥⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⴼⴰⵙ ⵉⵣⴹⴰⵕⵏ ⵉⵙ ⴷⵔⵓⵏ ⵜⵓⴽⴽⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵎⵍⵓⵍⵍⵓⵢ ⴰⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵉ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
13 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵜⵣⵎⵎⵓⵎ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⴼⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⴱⵕⴰⵢⵕ ⵢⴰⴷ ⵜⴰⵏⵓⵔⵣⵉⵜ ⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵍⵓⵍⵍⵓⵢ ⴰⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵉ ⵅⴼ ⵉⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵕⴹⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⵕⴹⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⵓⴽⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ « ⴰⴱⵉ ⵍⵊⵓⵏⵓⴷ » ⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵜⵉⵡⴹ ⵉⵙⵉⴳⴳⵍⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⴳⴳⵯⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⵔⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⵣ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵣ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵙⵉⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⵉⴹⵏⵉⵏⵉ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⴰ ⵛⴽ ⴳ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⵉⴱⴽⴽⵉⴹ.

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⵓⵎⴰⵣ ⵉⵙⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵛⴽ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⵉⵥⵉⵕⵜ ⵏ ⴰⵎⵜⵔⵓⴳ, ⴷ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⵥⵉⵢⵏ, ⴷ ⵎⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵙ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵜⵙⵙⵓⴳⵔⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⴰⵅ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵢⴰⴷ ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⵉⴱⴽⴽⵉⴹ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.