Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:19

ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵍⵇⵚⴱⴰ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵓⴼⵍⵍⴰ

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  
ⵜⴽⵛⵎ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵥⵕⴼⴰⵏⵜ ⵏ 150.000 ⴹⵓⵍⴰⵕ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵍⵇⵚⴱⴰ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵓⴼⵍⵍⴰ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⵔⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ.
ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵍⵇⵚⴱⴰ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵓⴼⵍⵍⴰ
30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵕⵥⵎⵏⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵢⴰⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙⵏ ⴳ ⴰⵙⵉⵜ ⴰⴷ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙⵟⵉⴼⴰⵏⵉ ⵎⵉⵍⵉ, ⴷ ⴰⵇⵓⵏⵙⵓ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⵊⵉⵏⵉⴼⵉⵔ ⵕⴰⵙⴰⵎⵉⵎⴰⵏⴰⵏⴰ, ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵚⴰⵍⴰⵃ ⵍⵎⴰⵍⵓⴽⵉ, ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵡⵏ ⵏ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴷ ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵣⵓⵔⴰⵏ.

ⵙⵙⵄⴷⵢⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴱⵏⴰⵏ ⵍⵇⵚⴱⴰ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⴳ 1572, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⵙⵓⴳⴳⵔⵏ ⴰⵇⵇⴰ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⴷ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ 1944.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.