Maghreb Arab Press

ⵊⵕⴰⴹⴰ: ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵎⴽⴰⵢⵍⴰⵍ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ

ⵊⵕⴰⴹⴰ  -  
ⵉⵎⵍⴰ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⴷ ⵓⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ ⴰⵏⴳⴰⴷ, ⵎⵓⵄⴰⴷ ⵍⵊⴰⵎⵄⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵊⵕⴰⴹⴰ, ⵉⵣⵔⵉⵔⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵎⴽⴰⵢⵍⴰⵍ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ.
ⵊⵕⴰⴹⴰ: ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵎⴽⴰⵢⵍⴰⵍ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ
13 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵎⵍⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ, ⵢⵉⵡⵉⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵓⵍⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⴼⵍⵏ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 1000 ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵜⵏ 300 ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⴰⵎⵔⵡⴰⵢ ⵏ ⵍⴼⴰⵃⵎ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵍⵡⴰⵍⵉ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵡⵙⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵏ ⵊⵕⴰⴹⴰ ⵉ ⵢⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ.

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵙⵓⵍ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵅⴼ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵙⵄⵓ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⴱⴳ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵙⵢⴰⴼⴰⵏ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 1500 ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ.

ⴱⵍⴰ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙ ⵙⵓⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍ 5000 ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵉⴳⵔ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵏⴼⵍⴰⵃⵜ, ⴳ ⵎⴰⵏ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵙⵎⵓⵏⵏ 3000 ⴰⵀⵉⴽⵜⴰⵕ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵙⵙⵓⵍⴰⵍⵉⵢⵢⴰⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵡⵙⵢⴰⴼⴰ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ.

ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵔⴰⴷ ⵜⵎⵓⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⵏ ⵉⵇⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ, ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ,, ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⴷ ⴰⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ, ⴷ ⵜⵉⴷⴰⵍⴰⵏ ⵉⵖⵎⵙⵏⵏ, ⴷ ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ, ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵜ, ⴷ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵢⵟⵟⴰⴼⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ, ⵓⵍⴰ ⵉ ⵢⵎⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⵎⵥⵥⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ.

ⵔⴰⴷ ⵇⵇⵏ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵡⵉⵙⵙ "1" ⴷ "2" ⴷ "3" ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵊⵕⴰⴹⴰ ⴰⵛⴽⵓ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ ⵉⵅⵛⵛⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⵣⵡⵉ, ⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵇⵇⵓⵎⵓ ⵡⴳⵣⵣⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 4 ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵔⴽⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.