Maghreb Arab Press

ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵉⵔⵎ ⵉⵛⵔⴽⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ-ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ « ⵉⵣⵎ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ 2018 » ⵙⴳ 16 ⴰⵔ 29 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴳ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵜⵉⴼⵏⵉⵜ ⴷ ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⴷ ⴱⵏⴳⵔⵉⵔ ⴷ ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ (ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⵉⵏ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵙ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵢⴰⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵉⵔⵎ « ⵉⵣⵎ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ 2018 » ⵙⴳ 16 ⴰⵔ 29 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2018, ⴳ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵜⵉⴼⵏⵉⵜ ⴷ ⵟⴰⵏⵟⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⴷ ⴱⵏⴳⵔⵉⵔ ⴷ ⵇⵏⵉⵟⵔⴰ, ⵙ ⵜⵏⵙⵉⵅⴼⵜ ⴷ ⵓⵃⴹⵓ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵢ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ.
ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵉⵔⵎ ⵉⵛⵔⴽⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ-ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ « ⵉⵣⵎ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ 2018 » ⵙⴳ 16 ⴰⵔ 29 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴳ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵜⵉⴼⵏⵉⵜ ⴷ ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⴷ ⴱⵏⴳⵔⵉⵔ ⴷ ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ (ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⵉⵏ)
17 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⵉⵏⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 15 ⵏ ⵉⵙⵙⵉⵔⵎ ⴰⴷ ⵜⵙⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⵃⴹⴰⵢⵏ ⵉⵄⵙⴽⵔⵉⵢⵏ ⵙⴳ 15 ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵙⵎⴹⵢⵉⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵓⵕⵕⵓⴱⴰ ⴷ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹⵏ, ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⴽⴰⵏⴰⴹⴰ ⴷ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⴷ ⴼⵚⴰⵏⵚⴰ ⴷ ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵍⵢⵓⵏⴰⵏ ⴷ ⵉⵟⴰⵍⵢⴰ ⴷ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰⴼⴰⵚⵓ ⴷ ⵜⵜⵛⴰⴹ ⴷ ⵎⵉⵚⵕⴰ ⴷ ⵎⴰⵍⵉ ⴷ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⴷ ⵜⵓⵏⵙ, ⵓⵍⴰ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⵎ, ⵉⵙⵙⵉⵔⵎⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵓⵏⴰⴹ ⵓⵍⴰ ⵡⵉⵏⵏ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵡⵏⴰⴹ ⴷ ⵉⵜⵜⵉⴽⵜⵉⴽⵉⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⴳ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⴷ ⵉⵙⵙⵉⵔⵎⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ ⵉⵟⵟⵓⵕⴼⴰⵏ ⴷ ⵉⴽⵕⴹⵉⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 17 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.