Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:18

ⵉⴼⵙⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵖⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵜ ⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ « ⴷⴰⵄⵉⵛ » ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⴷ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵙ ⵎⴰ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ « ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵓⵙⵍⵉⵎ » ⵎⴰⵙ ⵉⴼⵙⵉ ⵡⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⴳⵯⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵖⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵜ ⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ « ⴷⴰⵄⵉⵛ » ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⴰⵡⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙⵏ ⴳⵔ 25 ⴷ 26 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⴷ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ.
ⵉⴼⵙⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵖⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵜ ⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ « ⴷⴰⵄⵉⵛ » ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⴷ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
06 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴼⵔⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵍⴽⵎⵏ ⵉ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵎⴰⵙ ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵜⵉⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⴰⴷ  ⴰⴷ ⵜⵢⵓⵎⴰⵣ ⵙⵙⵍⴰⵃ ⵓⵎⵍⵉⵍ, ⴷ ⵉⵄⴱⴰⵏⵏ ⵉⵄⵙⴽⵔⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⵓⵔⵉⵇⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⴰⵅⵎⵎⵓⵎ ⵉⵟⵟⵓⵕⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵍⴰ ⵜⵉⴽⵕⴹⵉ ⵓⵍⴰ ⵉⵍⵍⴰⵍⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵏ

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 06 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.