Maghreb Arab Press

ⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵡⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⵡⴰⵍ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 29 ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵎⴰⵙ ⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⵡⴰⵍ ⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⵉ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 14 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 ⵉⵎⴰⵏ ⵏ 29 ⵕⵎⴹⴰⵏ 2018 ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ 1439.

ⵉⵖⵔⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵏⵉⵏ ⵉⵏⴱⴹⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⵎⵍⴰⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵎⴰⴷ ⵍⴰ, ⴳ ⵓⵏⴰⴹⵓ ⵉⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵢⴰⴷ
– 0537-76-11-45
– 0537-76-09-32
-0537-76-05-49
-0537-76-89-54
- 21-17-0537 ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵍⴼⴰⴽⵙ

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.