Maghreb Arab Press

ⵜⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⴽⵡⵉⵜ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵜ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⴽⵡⵉⵜⵉⵜ-ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⴰⴽⵡⵉⵜⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵙⴽⵔ ⵄⵡⵉⴷ ⵍⵄⴰⵏⵣⵉ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⴷⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.
ⵜⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⴽⵡⵉⵜ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵜ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ
13 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⴰⵏⵣⵉ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⵎⴰⵙ « ⵜⵟⵟⴰⴼ ⵍⴽⵡⵉⵜ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⴰⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵍⴽⵡⵉⵜ ⵉⵙⵓⵜⴳ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵎⴰ ⵍⴽⵡⵉⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵜ ⵉⴽⵛⵎ ⵓⵏⴱⴰⵣ ⴰⵄⵉⵕⴰⵇⵉ », ⵉⵙⵎⵖⵔ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, « ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⵣⵓⵍ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵙⵉⵏ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵕⵃⵎ ⵕⴱⴱⵉ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ », ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ « ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵍⴽⵡⵉⵜ ⵉ ⵡⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵜ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ».

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵎⴰⵙ ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⴰⴽⵡⵉⵜⵉ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ  ⵡⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵓⵍⴰⵕ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴰⵔⵓ ⵓⴳⴳⵯⵔ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵔⵇⴱ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⵉⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵍⴽⵡⵉⵜ, ⵅⴼ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷ ⴰⵔⴳⴳⵉⴳ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵔⴳⴳⵉⴳⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.