Maghreb Arab Press

ⵜⵏⴽⴹ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷⵓⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵍⵃⵜⵉⵍⴰⵍ ⵍⵉⵚⵕⴰⴻⵉⵍⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵕⵥⵥⵎⵏ ⴰⴼⴰ ⵅⴼ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⴳ ⵓⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵖⵣⵣⴰ (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⴰⵙ ⵜⵏⴽⴹ ⵉⵙⴽⴽⵏ ⵏ ⵍⵉⵃⵜⵉⵍⴰⵍ ⵉⵚⵕⴰⴻⵉⵍⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵕⵥⵥⵎⵏ ⴰⴼⴰ ⵙ ⵢⴰⵏ ⴰⴼⵔⴷⵉ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵅⴼ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵖⵣⵣⴰ, ⵎⴰⴷ ⵉⵏⵖⴰⵏ ⵉⵎⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⴳⵯⵙⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵉⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉⵏ.
ⵜⵏⴽⴹ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷⵓⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵍⵃⵜⵉⵍⴰⵍ ⵍⵉⵚⵕⴰⴻⵉⵍⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵕⵥⵥⵎⵏ ⴰⴼⴰ ⵅⴼ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⴳ ⵓⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵖⵣⵣⴰ (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ)
16 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵍⴼⵓⵏⵚⵓ ⴷⴰⵙⵜⵉⵙ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵉⵙⴽⵏⵉⵏ ⵏ ⵖⵣⵣⴰ, ⵎⴰⵙ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ « ⵜⵏⴽⴹ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷⴰⵜ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⵉⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉⵢⵏ ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵙⵙⵍⴰⵃ, ⴷ ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⵓⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵉⴽⵍⵉⵜ ⵜⵉⵎⵉⵣⵉⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉⵣⵔⴼⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴷ ⵜⵖⵔⴰ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵍⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵉⵎⵙⴽⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⵕⴹⵉ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⴽⴽⴰ ⵙⵙⵃⵎⴰⵏ ⴰⵙⵓⵔⵙ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⵎⵍⴰ « ⴰⵅⵎⵓⵎ ⴰⴷⴷⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵙⴽⵏⵉⵏ ⵉⵅⵛⵛⵏ ⴰⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵎⵎⵓⵜⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵙ ⵍⵇⵓⴷⵙ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 16 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.