Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  14  ⵖⵓⵛⵜ  2018   |   16:04

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⵓ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴱⴰⵕⴰⴳⵡⴰⵢ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⵓ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴰⵙⵓⵏⵙⵢⵓⵏ, ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⵕⴰⴳⵡⴰⵢ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵕⵢⵓ ⵄⴱⴷⵓ ⴱⵉⵏⵉⵜⵉⵣ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ
08-08-18
ⴱⵓⴳⵓⵟⴰ  -  

ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴱⵓⴳⵓⵟⴰ, ⴳ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⴷⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ, ⵉⴼⴰⵏ ⴷⵓⴽⵉ ⵎⴰⵕⴽⵉⵥ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵣⵎⵎⴻⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵙⵢⵉⵡⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵍⵎⵉⴽⴰⵏⵉⵣⵎ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ "ⵜⵉⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⵉⴷⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴼⵙⵓ ⵜⴰⵏⴼⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵜⴰⵡⴰⵜⵜⵓⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ" (ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ)
07-08-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵎⴰⵙ ⴰⵣⵎⵎⵓⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵙⵢⵉⵡⵏ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⵍⵎⵓⴻⴰⵛⵛⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵔⵛⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⴰⵡⵜⴰⵙ ⵢⵓⴼⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴱⵖⴰⵔⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⴳⴰⵎⴱⵢⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴷⴰⵎⴰ ⴱⴰⵕⵓ
03-08-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⴳⴰⵎⴱⵢⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵎⴰⴷⵓ ⵟⴰⵏⴳⴰⵕⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ : ⵜⵔⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵙⵓⴼⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵥⴹⴰⵕ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⵃⵙⵙⵓ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵡⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ
02-08-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵜⵔⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵍ ⵎⵄⵇⵓⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵙⵓⴼⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⵙⵃⵙⵙⴰ ⵡⵏⵎⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵡⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ: ⵢⴰⵏ "ⴰⵙⵓⴼⵖ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ" ⴷ ⵢⴰⵜ "ⵜⵕⵥⵉ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ" ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵉⵄⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ)
26-07-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ "ⴰⵙⵓⴼⵖ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ" ⴷ ⵢⴰⵜ "ⵜⵕⵥⵉ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ" ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵉⵄⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵙⵎⵔⵡⵉⵏ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⴰⴷ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵜⵓⵕⴽⵉ
09-07-18
ⴰⵏⵇⴰⵕⴰ  -  

ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⵏⵇⴰⵕⴰ, ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵊⴰⴱ ⵟⴰⵢⵢⵉⴱ ⴰⵕⴹⵓⴳⴰⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵓⵕⴽⵢⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________