Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   11:51

ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵕⵥⵣⵓⵎ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵙⵔⵉⴷ ⴷ ⴰⵎⵓⵣⵣⵓ ⴷ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵙⵔⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵙⵔⵉⴷ ⴷ ⴰⵎⵓⵣⵣⵓ ⴷ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴳⵓⵔⵉ ⵅⴼⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.
ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵕⵥⵣⵓⵎ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵙⵔⵉⴷ ⴷ ⴰⵎⵓⵣⵣⵓ ⴷ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ)
08 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵃⵢⵢⵍ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵔⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⵓⵢⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵣⵓⵍⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵓⵔ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵢⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⴰⴼⵓⵙ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⵉ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⴰⵙⵉⴽⵉ ⵏ ⵓⵔⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴷ ⴰⵙⵔⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ ⵎⴰⵙ « ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵅⴼ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵔⵙ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⵣⴱⴰⵢⵉⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ, ⵢⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⴰⵏⵖ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ".

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 08 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.