Maghreb Arab Press

ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.
ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ
13 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴹⴼⴼⵓⵕ ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⴰⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵅⴼ ⵉⵙⴼⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⴰⴹ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2026 ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵜⵉⵏⴼⵓⵜⵏ ⴰⵎⵏⵜⴰⵢ.

ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵖⵔⵓ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⴰⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉ ⴷ ⵉⴹⴼⴼⵓⵕ, ⴷ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⴳ ⵏⵏⴰ ⵜⵓⴳⵉ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ, ⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⴰⵎⵎⴳⵔⵡ ⵏ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⴳ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳ ⵏ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵢⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵖⵓⵔⵉ ⴰⴱⵔⵓⵜⵓⴽⵓⵍ ⵎⵓⵏⵜⵔⵢⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ ⵓⵔ ⵉⵣⵉⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵏ, ⵓⵖⵣⵉⵏ ⴳ ⴽⵉⵍⵉⴳⴰⵍⵉ ⴳ ⵕⵡⴰⵏⴹⴰ ⴳ 15 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2016, ⴷ ⵓⵙⴰⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳ ⵏⵏⴰ ⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵢⴰⴷ, ⴼⴼⵉⵔ ⵢⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵉⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵙⵓⵎⵔⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⴰⵃⴽⴰⵎ ⵏ ⴰⵎⵉⵔⵉ 92 ⴳ ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.