Maghreb Arab Press

News
ⴰⵢⵏⴰⵙ  19  ⴱⵕⴰⵢⵕ  2018   |   05:48

read more

ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴰⴽⴰⵏⴰⴹⵉ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵉⵎⴹⵉⴽⴰⵕⵏ ⴳⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⴰⵃⴰⴷ ⵍⴼⴰⵙⵉ ⵍⴼⵉⵀⵔⵉ ⴷ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴹⴰ
16-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴰⴽⴰⵏⴰⴹⵉ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵉⵎⴹⵉⴽⴰⵕⵏ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴳⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⴰⵃⴰⴷ ⵍⴼⴰⵙⵉ ⵍⴼⵉⵀⵔⵉ ⴷ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴹⴰ ⴳ ⵍⵖⵔⵉⴱ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⵜⴰⵍⵉ ⴷⵓⴱⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵖ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ
16-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⵜⵏ ⴰⵙⵏⴰⵟ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⵜⵏ, ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⴳ, ⵡⵉⵙⵙ 41/10 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ, ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵖ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⴹⴼⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵖⵏ ⴳ ⵉⵏⵙⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ
15-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴹⴼⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵏⵏⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴷⵓ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵖⵏ ⴳ ⵉⵏⵙⵙⴰⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵔⴰ ⵢⵎⵉⵔⵉ ⵡⵉⵙⵙ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵢⵉⵡⵉ ⵡⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵏ 51% ⴳ ⵜⵎⴳⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴽⵜⵓⴱⵔ 2018 (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ)
15-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵏ ⵉⵎⵉⵡⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵏ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⵣⵔⵉ ⵡⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵏ ⵙⴳ 34% ⴳ ⵜⵎⴳⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴰⵔ 51% ⴳ ⵜⵎⴳⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴽⵜⵓⴱⵔ ⴳ 14 ⴱⵕⴰⵢⵔ 2018, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ 1129 ⵓⵙⵇⵙⵉ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ 2227.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷⴰⵜ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴷⵙ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2026 ⴷ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⵔⴰ ⵜⴰⵏⴽⴰⴷⵜ ⴰⴷ
15-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵜⵎⵓⵙⵙⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷⴰⵜ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴷⵙ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ 2026 ⴷ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⵔⴰ ⵜⴰⵏⴽⴰⴷⵜ ⴰⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ : ⵉⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⴷⵓⵢ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ
15-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ ⵎⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵜⴷⴷⴰ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⴷⵓⵢ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⵉⵙⵉⴳⴳⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⴱⵓⵕⵜⵓⵖⴰⵍ ⴰⵙⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵉⴳⴳⵍ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⵉⴷⵡⴰⵔⴷⵓ ⴼⵉⵔⵓ ⵍⵡⵉⵙ ⵔⵓⴷⵔⵉⴳⵉⵣ, ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________