Maghreb Arab Press

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵛⵎⵎⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⴱⵏⵛⵎⵎⴰⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵏⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⴰⵎⵏⴽⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ
15-10-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵖⵜⵙ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵏⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⴰⵎⵏⴽⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵙⵜⵉ ⵜⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏⴰⴱⵉⵍ ⵛⵛⵉⵅⵉ ⵅⴼ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉⵜ ⵜⵙⵎⴰⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⵔⴰⵣⵜ (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ)
11-10-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉⵜ ⵜⵙⵎⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⵔⴰⵣⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ: ⵜⵜⵓⵖⵔⴰⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⵎⵛⵛⴰⵡⵕⵏ ⴰⴷ ⵃⴰⴹⵕⵏ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵔⴰⴳⵜ ⵏ 17 : 00 ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
11-10-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵙⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵓⵣⵏⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⴰⵡⵕⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⵢⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵃⴰⴹⵕⵏ ⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ 17:00, ⴷ ⴰⴷ ⵍⵙⵉⵏ ⵉⵄⴱⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵚⵃⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ : ⵉⵎⵙⴰⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ, ⵉⵖⵔⴰ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵙ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⴰⵎⵎ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
05-10-18
ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ (ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⴰⵏⵏ)  -  

ⵉⵙⵏⵖⵎⵙ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⵓⵏ, ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵙ, ⴳ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵚⵃⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵔⵓⵜ ⵎⴰⵙ « ⵜⵎⵙⴰⵙ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴳ 2 ⴽⵟⵓⴱⵕ, ⵉ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵡⵙⵓⵔⵙ ⵉⴱⵕⵕⵎⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ » ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ 5 ⴷ 6 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ : ⵓⵔ ⵉⵏⴼⵍ ⵓⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⴳⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ
04-10-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⵏⴼⵍ ⵓⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⴳⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ : ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵙⴳ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⵓⵏⵏ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴷ ⵉⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⴷⵔⵓ
04-10-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵙⴳ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⵓⵏⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵓⵔⵙⵜ ⴽⵓⵍⵕ, ⴰⴼⴰⴷ ⵢⴰⵛⴽ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⴷ ⵉⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⴷⵔⵓ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ