Maghreb Arab Press

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ : ⵏⵅⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵙⵡⴰ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏⵖⴷ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵅⵎⵎⴻⵎ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵅⴼ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴳⵔ ⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵙⵡⴰ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏⵖⴷ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵙⵓⵊⵊⴷ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵊⴰⵣⵓⵍⵉ)
24-05-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵉⵔⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵍⵊⴰⵣⵓⵍⵉ, ⵎⴰⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵙⵓⵊⵊⴷ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ, ⵙ ⵜⵙⵔⵙⵉ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⵃⵜⴰⵊⵊⴰⵏ ⵙ ⵜⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵏⴽⴹ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⴰⵙⵏⴳⵓ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
24-05-18
ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ  -  

ⵓⴼⴰⵏ ⵉⵙⵏⴳⵓⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵓⵔⵙ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵣⵔⵉ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⵙⴳ ⵜⵕⵥⵉ ⵍⵍⵉ ⵓⵎⵥⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ, ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵙⵉ ⵡⵙⵎⴰⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⵅⴼ ⵍⴱⵓⵍⵉⵥⴰⵕⵢⵓ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵙⵎⵏⵉⴷ "ⵍⴱⵓⵍⵉⵥⴰⵕⵢⵓ" ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵚⵃⵕⵕⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⴷⵔⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 26 ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⴽⵓⴼⵓⵏⵉⵜ
18-05-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴷⵔⴰ ⵡⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⴱⵕⵍⵎⴰⵏⵉ ⵙⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 26 ⵉⴹⴼⵔⵏ ⵉ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴽⵓⴼⵓⵏⵉⵜ, ⵍⵍⵉ ⵜⵢⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳⵔ 17 ⴷ 19 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⴰⴷ ⴳ ⴱⵔⴰⵢⴰ ⴳ ⵜⴰⴳⴷⴷⵓⴷⵏⵜ ⵏ ⴽⴰⴱ ⴼⵉⵔ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵍⴽⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⴼⵉ ⵏ ⵍⵎⵃⵕⵓⵇⴰⵜ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⴰⵡⵉ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵣⵔⴽ ⵜⴰⵣⵣⵉⴹⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ)
17-05-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵉⵍⴽⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵓⴼⵉ ⵏ ⵍⵎⵃⵕⵓⵇⴰⵜ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⴰⵡⵉ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵣⵔⴽ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵉⴹⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵖⵉⵡⵜ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵖⴰⵡⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵓⵥⵕⴰ ⵜⵉⴽⵕⴹⵉ ⵏ ⵉⵚⵕⴰⴻⵉⵍ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉ
17-05-18
ⵍⵇⴰⵀⵉⵕⴰ  -  

ⵉⵎⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵇⴰⵀⵉⵕⴰ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵥⵕⵉⵏ ⵜⵉⵍⴽⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴷⴷⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴷ ⵜⵉⴽⵕⴹⵉ ⵏ ⵉⵚⵕⴻⴰⵉⵍ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏⵉ ⵜⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵢⵉⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ
17-05-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏⵉ ⵜⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵉⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵙⴽⵔⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________