Maghreb Arab Press

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵜ ⵉⵛⵔⴽⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ - ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⵜⵙⴰⵡⵍ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⴱⵉⴷⴷ ⵏ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵜⵏ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⴰⴷ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵜ ⵉⵛⵔⴽⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ - ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵚⵟⵕⴰⵚⴱⵓⵔⴳ, ⵜⵙⴰⵡⵍ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⴱⵉⴷⴷ ⵏ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵜⵏ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⴰⴷ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰⴷ, ⵄⴱⴷⵕⵕⴰⵃⵉⵎ ⵄⵜⵎⵓⵏ.
ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵜ ⵉⵛⵔⴽⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ - ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⵜⵙⴰⵡⵍ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⴱⵉⴷⴷ ⵏ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵜⵏ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⴰⴷ
08 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

"ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵖ, ⵏⴻⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⴷⴷⵓⵔⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰⵏ ⵜⵉⵏⵙⴱⴰⴱⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ, ⵉⵅⵚⵚⴰⵜⵏ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵙⴷⵓⵙⵏ", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵜⵎⵓⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵎⴰⴱ‌‌), ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵓⵊⴰⴷⵏ ⴰⵎⴰⴳⵔ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵜ ⵉⵛⵔⴽⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ - ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ.

ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⵓⵙⴱⵉⴷⴷⵏ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵜⵏ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴻⵕⵓⴱⴱⴰ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵄⴱⴷⵕⵕⴰⵃⵉⵎ ⵄⵜⵎⵓⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 08 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.