Maghreb Arab Press

ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ: ⵉⴼⴽⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⵉ ⵡⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ

ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ  -  
ⵉⴼⴽⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵉ ⵡⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵙ.
ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ: ⵉⴼⴽⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⵉ ⵡⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ
04 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

"ⵙ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴼⴽⵉⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵙ, ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵔⵏⵉⵡⵉⵏ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵉⵅⵛⵏⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵏ ⵚⵚⵓⵕ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴳ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⴷ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ.

ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰⵏ, ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵙ, ⴰⵛⴽⵓ ⵢⴽⵚⵓⴹ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⴳ ⴱⵉⵔ ⵍⵃⵍⵓ ⴷ ⵜⵉⴼⴰⵔⵉⵜⵉ ⵣⵓⵏⴷ ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⴳ ⴳⵔⴳⴰⵔⴰⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ.

ⵉⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵎⵍ, ⵙ ⵍⵉⵎⵙ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⴰⴷⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴰⴳⵉ ⵉⵚⵃⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵍⵉⵙⵜⵉⴼⵣⴰⵣⴰⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵇⴱⴰⵍⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ.

ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵙ ⵉⵙ ⴰⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵟⵍⵏ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 40 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵜⵟⵟⴰⴼ ⴳⵉⵜ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉⵇⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⴷ ⵙⵙⵍⴰⵃ ⴷ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴱⴳⵏ "ⵍⴱⵓⵍⵉⵥⴰⵕⵢⵓ", ⵉⵖⵔⴰ ⵙⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉⵄⴷⵍⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵍⴽⵎ ⵙ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵢⵓⵙⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 04 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.