Maghreb Arab Press

ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⴷⵔⴼⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴷⴰⵏⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵔ ⵜⴱⵉⴷⴷ ⵅⴼ ⵉⵙⴼⴽⴰⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⵏⵖⵓⴷⵏ ⴷ ⵓⵔ ⵜⵖⵥⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ, ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⴷⵔⴼⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴷⴰⵏⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵔ ⵜⴱⵉⴷⴷ ⵅⴼ ⵉⵙⴼⴽⴰⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⵏⵖⵓⴷⵏ ⴷ ⵓⵔ ⵜⵖⵥⴰⵏ.
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⴷⵔⴼⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴷⴰⵏⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵔ ⵜⴱⵉⴷⴷ ⵅⴼ ⵉⵙⴼⴽⴰⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⵏⵖⵓⴷⵏ ⴷ ⵓⵔ ⵜⵖⵥⴰⵏ
31 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵇⵙⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⵅⴼ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰⵏ ⵉⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵉⵏⵎⵀⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴹⵢⵉⵇ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⴷⵔⴼⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴷⵏ, ⵎⴰⵙ « ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴱⵉⴷⴷ ⵅⴼ  ⵅⴼ ⵉⵙⴼⴽⴰⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵖⵓⴷⵏ ⴷ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴱⴹⵉⵏ ⴷ ⵉⵄⴷⴰⵏ ».

ⵉⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ « ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵜⴰⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵉⵙⴳⴷⵏ », ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵓⵔ ⵜⵖⵥⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 31 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.