Maghreb Arab Press

ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⴽⴽⴰ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵢⴳⵔ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴰⵏⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵎⴰⵙ ⵜⵔⴰ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⴽⴽⴰ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵢⴳⵔ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ, ⵉⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣⵏ ⵍⵍⵉⵏ ⵢⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵔⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⴰⵎⵥⵏⵜ ⵉⴷⵃⵉⵏ ⵉⴷⴷⵓⵙⵏ.
ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⴽⴽⴰ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵢⴳⵔ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴰⵏⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ)
12 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵉⵜⴰⴱⵄⴰ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⴰⴷ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⴰⵛⴽⵓ « ⵙⵙⵏⵅ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵡⵊⵊⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⴼⴽⴰⵏ, ⴷ ⵉⵙ ⴳⴳⵓⵜⵏ ⵡⵉⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ».

ⴷ ⵉⵎⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵉⵙ « ⵏⴼⴽⴰ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵍⵍⵓⵎⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ, ⴷ ⵏⴼⴽⴰ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.