Maghreb Arab Press

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵍⵀⵉⵏⴹⵓⵕⴰⵚ : ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⴱⵖⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⵎⵣⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵍⵀⵉⵏⴹⵓⵕⴰⵚ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴰⵔⵉⵢⵢⴰ ⴹⵓⵍⵓⵕⵉⵚ ⴰⴳⵉⵕⵓ, ⵎⴰⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵉⴱⵖⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⵎⵣⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⴳⵔⵏ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ, ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⴰⵙⵙⴰⵔⵓ.
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵍⵀⵉⵏⴹⵓⵕⴰⵚ : ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⴱⵖⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⵎⵣⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
15 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⵎⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷⵓⵍⵓⵕⵉⵚ ⴰⴳⵉⵕⵓ, ⴳ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴳ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵢⵓⴼⵏ, ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵉⴳⵔ ⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵛⵛⴰⵕⵏ, ⴷ ⵉⵙ ⵜⵣⵓⵍ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵜ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ.

ⵜⵎⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵍⵉ ⵊⵊⵓ ⵢⵙⴽⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵍⵀⵉⵏⴹⵓⵕⴰⵚ, ⵔⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ, ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵙⵎⵖⵔ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴳⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵙ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵎⴰⵎⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵕⵥⵎ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 15 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.