Maghreb Arab Press

ⵚⵚⵃⵕⵕⴰ : ⵜⵙⵎⵖⵔ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ "ⵍⵎⵉⵏⵓⵕⵚⵓ"

ⴱⴰⵔⵉⵣ  -  
ⵜⵙⵎⵖⵔ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴰⴹⴼⴼⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵜⴰ ⵉⵎⵎⵓⵏ ⴰⵖⵜⴰⵙ 2414, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ "ⵍⵎⵉⵏⵓⵕⵚⵓ", ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵙ ⵉ ⵡⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⴷ.
ⵚⵚⵃⵕⵕⴰ : ⵜⵙⵎⵖⵔ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵍⵎⵉⵏⵓⵕⵚⵓ
30 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵉⵙ "ⵔⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵙⵍⴰⵎⵜ ⴷ ⴰⵔⴳⴳⵉⴳ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ".

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⵎⴰⵙ « ⴰⵖⵜⴰⵙ 2414 ⵉⵖⵔⴰ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⴷ ⵔⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ », ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ « ⵜⵔⴰ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⴽⵎⵎⵍ, ⵅⴼ ⴰⵡⵜⴰⵙ ⴰⴷ, ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵜⴰ ⵉⵎⵎⵓⵏ, ⵀⵓⵔⵙⵜ ⴽⵓⵍⵕ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 30 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.