Maghreb Arab Press

ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⴰⴱⵉⵜ ⴳ ⵓⴽⵕⴰⴹⵢⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ 2019

ⵊⵓⵏⵉⴼ  -  
ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵓⵔⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⴰⴱⵉⵜ ⴳ ⵓⴽⵕⴰⴹⵢⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ 2019, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⴰⵏⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵓⵕⵙⵜ ⴽⵓⵍⵕ, ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ.
ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⴰⴱⵉⵜ ⴳ ⵓⴽⵕⴰⴹⵢⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ 2019
06 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⴷⵔⴰⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵍⴱⵓⵍⵉⵥⴰⵕⵢⵓ ⴷ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵓⵙⵔⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⴰⴷ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ 5 ⴷ 6 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ 2420 ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⴰⵏⵏ.

ⵉⵙⵙⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⴰⴷ, ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ, ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 06 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.