Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:32

ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵖⵔⴰ ⴽⴽⵓⵣ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ.
ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ
11 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵡⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⵙⴼⵍⵙ ⵉⵊⴱⴰⵔⵉ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵉⴼⵖⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵚⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⵓⴷⵔⵜⵉⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵎⵡⵓⵔⵉⵏ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⵣⵍⵉⵏ, ⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵖⵍⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴼⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵡⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⵙⴼⵍⵙ ⵉⵊⴱⴰⵔⵉ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵜⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵡⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵎⵓⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⵣⵍⵉⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.