Maghreb Arab Press

ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.
ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ
12 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⵔⴰ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵉⵖⵔ, ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⴳⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵣⵜ ⵅⴼ ⵍⵎⵕⵚⵓⵎ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⴷ -ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ-, ⵔⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵕⵚⵓⵎⵏ. ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵣⵍⵉ ⵅⴼ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵜⴰⵎⵔⵏⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵕⵚⵓⵎ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵜⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔⵜ ⴷ ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵓⵏⵙⴰ ⴷ ⵏ ⵓⵙⴹⴰⴼ ⵉⵙⵓⵍⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⵔⵙⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵜⵉⵍ ⴳ ⵉⵖⵔⵔⴰⴱⵓⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴼⴹⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ. ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵙⴽⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⵉⴹⴰⵕ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵉⵏ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ. ⴰⵎⵎⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ, ⵉⵣⵍⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵎⴳⴳⵯⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⵣⵍⵉ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵍⴳⴰⵣ ⵉⵔⵖⴰⵏ.

ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵔⴰⴷ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵉⵏⵙⵙⴰⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵎⵉⵔ ⵡⵉⵙⵙ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.