Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   11:47

ⵏⵓⵡⴰⴽⵛⵓⵟ: ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵙⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ

ⵏⵓⵡⴰⴽⵛⵓⵟ  -  
ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵍⴷ ⵄⴱⴷ ⵍⵄⵣⵉⵣ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵏⵓⵡⴰⴽⵛⵓⵟ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⵙⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵙⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵉ.
ⵏⵓⵡⴰⴽⵛⵓⵟ: ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵙⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ
02 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018
ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⵖⵎⵉⵙⵏⵜ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⴷ, "ⵖⵓⵔⵉ ⵡⴷⴷⵓⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵢⵉ ⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⵎ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⵙⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵉⵡⵉⵖ ⴰⵢⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵙⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵇⵇⵏⵉⵏ ⵉⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴷ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⵙⴳⴰⵏ".
 
ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔⵏ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵏⵓⵡⴰⴽⵛⵓⵟ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ, ⵎⴰⵙ "ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ, ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⵓⴳⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜⵏ ⵜⵉⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵉⵢⵏ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ, ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴷⵃⵉⵏⵜ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⵔ ⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ, ⵅⴼ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏ".
ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 02 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.