Maghreb Arab Press

ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵕⵎⵉⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ : ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵢⵜ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵓⵏⴱⵉⴹⵏ ⴷ ⵡⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴷ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⵕⵕⵎⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ « ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵢⵜ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ 2018 – 2021, ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵓⵏⴱⵉⴹⵏ ⴷ ⵡⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴷ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ».
ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵕⵎⵉⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ : ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵢⵜ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵓⵏⴱⵉⴹⵏ ⴷ ⵡⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴷ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
13 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⴷ ⵉⵔⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵕⵎⵉⴷ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵏ «ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵢⵜ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ 2018- 2021, ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ », ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴷⵖ « ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏⴰ ⵎⵓ ⵖⵓⵕ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ, ⴷ ⵉⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⵙ ⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵖⵓⵕ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ».

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴷⵖ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⵓⵛⵓⴹ ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵙⵉⴱ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵃⵎⴰ ⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴼ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⴳⵉⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⴳⴷ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ (2015-2030), ⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵜⵎⵉⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏ.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.