Maghreb Arab Press

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ : ⵏⴼⵔⴽ ⵙ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⵉⴳ ⵏ ⵍⵎⴰⵃⵕⵓⵇⴰⵜ ⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵏⵣⵣⵉⴳⵉⵣ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵉⵎⵙⴽⵔⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴼⵔⴽ ⵙ ⵜⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⵉⴳ ⵏ ⵍⵎⴰⵃⵕⵓⵇⴰⵜ ⴷ ⵉⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵢⴰⴼⴰⵏ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵉⵎⵙⴽⵔⵏ.
ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ : ⵏⴼⵔⴽ ⵙ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⵉⴳ ⵏ ⵍⵎⴰⵃⵕⵓⵇⴰⵜ ⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵏⵣⵣⵉⴳⵉⵣ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵉⵎⵙⴽⵔⵏ
07 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⴰⵙⵇⵙⵉ ⵅⴼ ⴰⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵜⵉⴳ ⵏ ⵍⵎⴰⵃⵕⵓⵇⴰⵜ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙ « ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵍⴽⵎ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴷ ⵖⵉⵍⴰⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ».

ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵉⵣⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵙⵔⵙ ⵉⵙⵎⴽⵍ ⵜⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⴰⴷ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 07 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.