Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:52

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ « ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ » ⴳ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⴳ ⵓⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ (ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ)

ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵉⴹⵔⵓ ⵙⴰⵏⵛⵉⵣ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ « ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ » ⴳ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⴳ ⵓⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ.
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ « ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ » ⴳ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⴳ ⵓⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ (ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ)
03 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵙⴰⵡⵍ ⴷ ⴰⵏⵣⵡⴰⵢ « ⴽⴰⴷⵉⵏⴰ ⵙⵉⵔ » ⵎⴰⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵎⵍⵍⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⵏⵜ ⵏⵏⵅ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⵏⴰⵎⴰⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔⵜ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⴳ ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ ⵏ ⵉⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴰⵎⵣⵣⵉⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 03 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.