Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:17

ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ 2016 ⴷ 2017

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ 2016 ⴷ 2017 ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⴰⵃⴰⴽⵉⵎ ⵉⵣⵕⴼⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵔⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⵙⵡⴰ ⵡⵉⵏⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵖⴷ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ, ⵍⵍⵓⵎⵏ ⵡⵉⵏⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵍⵍⴰⵍⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ.
ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ 2016 ⴷ 2017
27 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⵍⴽⵎ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵜ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⴰⵃⴰⴽⵉⵎ ⵉⵥⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 2016 ⴷ 2017 ⵙⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ, ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵍⴰⵃⴽⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ 148 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴷ ⵓⵎⵉⵔ ⵡⵉⵙⵙ 100 ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵡⵉⵙⵙ 62.99 ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⵍⴳⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⴰⵃⴰⴽⵉⵎ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ. ⴷ ⵜⵍⴽⵎ ⵙⵓⵍ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵉⴽ ⴰⵏⵏ, ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⴰⵡⵔⵏ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵎⴰⵙ ⵍⵎⴰⵃⴰⴽⵉⵎ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵍⴰⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵜⵏ ⵉⴼⴽⴰ ⵡⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ, ⵔⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⴷ ⵓⵎⵏⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⴳⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴱⴹⵓ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 27 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.