Maghreb Arab Press

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵓⴷⵉⵢⵢⵉ ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴷⵓ ⴽⵓⵕ ⴷⴰⵕⵎⵉ ⴽⴰⵕⵍⵓⵙ ⵀⵓⵎⴱⵉⵔⵜⵓ ⵍⵡⴰⵜⵉ, ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵕ ⴰⵄⵙⴽⵔⵉ ⵖⵓⵕ ⵜⵎⵀⵍⵜⵏ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⵏ ⵙⵍⴰⵎⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵙ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵜⵎⵜⴰⵢⵏⵉⵏ, ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⵟⵉⴼ ⵍⵓⴷⵉⵢⵢⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴽⴰⵕⵍⵓⵙ ⵀⵓⵎⴱⵉⵔⵜⵓ ⵍⵡⴰⵜⵉ, ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵕ ⴰⵄⵙⴽⵔⵉ ⵖⵓⵕ ⵜⵉⵎⵀⵍⵜⵏ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⵏ ⵙⵍⴰⵎⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⵢⴰⴷ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ.
ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵓⴷⵉⵢⵢⵉ ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴷⵓ ⴽⵓⵕ ⴷⴰⵕⵎⵉ ⴽⴰⵕⵍⵓⵙ ⵀⵓⵎⴱⵉⵔⵜⵓ ⵍⵡⴰⵜⵉ, ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵕ ⴰⵄⵙⴽⵔⵉ ⵖⵓⵕ ⵜⵎⵀⵍⵜⵏ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⵏ ⵙⵍⴰⵎⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ
12 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵎⴰⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ, ⵉⵎⴹⴽⴰⵕ , ⴳ ⵢⴰⴷ ⴰⵎⴰⴳⵔ, ⵙ ⴰⵣⵎⵎⵣⵓ ⵢⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⴽⵔ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⵉⵎⵀⵍⵜⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴰⴳⵔⵉⵜ, ⴷ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵜⵣⵉⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴰⴳⵔⵉⵜ, ⴳ ⵡⴰⵏⴰⴹ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⵎⵀⵍⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⵏ ⵢⴰⴷ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵓⴷⵢⵢⵉ , ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵣⵎⵣⵓ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣⵏ ⵉⵙⵓⵍⴰⵏ , ⵏⵉⴳ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ , ⵙ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴰⴳⵔⵉⵜ. ⴷ ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵜⴰⵢⵜⵉⵏ ⵏⵏ ⵉⵕⵣⵣⵎ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵙ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵚⵍⴰⵃ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴰⴳⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ,ⵉⵔⵏⵓ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵍⵡⴰⵜⵉ, ⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⵣⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉⵍⵉ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵜⴰⵣⵓⵍⵜ ⴳ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ , ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵢⴰⴷ, ⵉⵣⵣⵓⵍⴰ ⵏ ⴰⵍⵜⴰⵖ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵥⵥⵉⴹⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ (ⴱⵉⵙⴽⵉⴱⵉⵏⴳ ⴽⴰⴱⴰⴱⵍⵜⵉ ⵔⵉⴷⵏⵉⵙ ⵙⵉⵙⵜⵉⵎ), ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴼⴰⵏⴽⵓⴼⵕ ⴳ ⴽⵏⴰⴷⴰ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵀⵍⵜⵏ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴰⴳⵔⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⴷⵔⴰⵡ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.