Maghreb Arab Press

ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏⵉ ⵜⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵢⵉⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏⵉ ⵜⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵉⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵙⴽⵔⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏⵉ ⵜⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵢⵉⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ
17 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴷ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵍⴼⵓⵏⵚⵓ ⴹⵙⵜⵉⵙ ⴽⵉⵙⵉⴷⵓ, ⵉⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ ⵍⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰⵍ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴳ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵏⵙ, ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉ, ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵢⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵃⴹⵕ ⴳⵉⵙ ⵍⵍⵓⵎⵏ ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙ ⴰⴳⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏⵉⵏ ⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⴼⵔⵉⵙⵜ ⴳ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⴰⵣⵔⴰⴽ ⵉⵙⵓⵏⴼⵍⴰ, ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⴱⴰⵢⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⵉ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 17 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.