Maghreb Arab Press

ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵍⴱⵃⵕⴰⵢⵏ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ

ⵍⵎⴰⵏⴰⵎⴰ  -  
ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵍⴱⵃⵕⴰⵢⵏ, ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴱⵏⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⴰⵍⵍ ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ, ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⴽⴽⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ.
ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵍⴱⵃⵕⴰⵢⵏ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ
29 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵍⴱⵃⵕⴰⵢⵏ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵢⴼⴽⴰ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵍⵎⵃⵔⵉⵇ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵙⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018, ⵜⴰⴷⴳⴳⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵍⵎⵏⴰⵎⴰ, ⵏⵉⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⵕⴰⵊ, ⵎⴰⵙ ⴷⴰ ⵢⵉⴽⴽⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴷ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⴷⵖ, ⴷ ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵓⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏⵏⵙ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴱⵏⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⴰⵍⵍ ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵖⵓⵕ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵜ ⵜⵉⵎⵣⵔⵓⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵉⵏ, ⴰⵎⵎ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ, ⵏⵏⵉⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴷⵔⵉⵣ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ, ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⴷⵖⴰⵕⵏ ⴷⵖ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵜⴰⵢⵏ ⵜⵉⵖⵓⵕⵎⴰ ⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵙⵍⵎⵉⵏ.

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⵉⴳⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⵃⵔⵉⵇ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⵙⵍⴰⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 2018, ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵉⵜ ⵢⴰⵜ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴳ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵍⴱⵃⵔⴰⵢⵏ ⵓⵎⵣⵔⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴰⵢⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⴷ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⵜⵓⵎⵣ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵄⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⵢⴰ.

ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵉⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⵃⵔⵇ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⵎⵙⵍⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 29 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.