Maghreb Arab Press

ⵉⵙⵉⵜⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⴱⵍⵊⵉⴽⵉ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⴽⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ ⴷ ⵓⴳⵣⵓⵎ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⵉⵜⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⴱⵍⵊⵉⴽⵉ, ⴱⵔⵉⴽ ⵙⵉⴳⴼⵔⵉⴷ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⴰⴳⴳⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵕⵕⴰⴱⵉⵟⴰ ⵍⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵢⴰ ⵏ ⵍⵄⵓⵍⴰⵎⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵄⴱⴱⴰⴷⵉ, ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⴽⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ ⴷ ⵓⴳⵣⵓⵎ, ⴷ ⴰⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵏ.
ⵉⵙⵉⵜⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⴱⵍⵊⵉⴽⵉ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⴽⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ ⴷ ⵓⴳⵣⵓⵎ
08 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵕⵕⴰⴱⵉⵟⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⴰⴱⵍⵊⵉⴽⵉ ⵉⵥⵓⵍ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵍⵉ ⵢⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⴳⵣⵓⵎ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⴼⴽⴰ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵡⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵢⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⴷ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵜ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵕⵕⴰⴱⵉⵟⴰ ⵍⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵢⵢⴰ ⵏ ⵍⵄⵓⵍⴰⵎⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵄⴱⴱⴰⴷⵉ, ⵉⵙⵙⵣⵔⵉ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵉⵟⵟⵓⵕⴼⴰ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵍⵍⵉ ⵢⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵉⵙⵉⵡⵔⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 08 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.