Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:11

ⵉⵔⵏⵓ ⵡⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⴰⴽⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⵉ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵉⴽⴰⵏⵉⵣⵎ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵕ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵙ ⵉⵔⵏⴰ ⵡⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⴰⴽⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵥⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕ ⴱⴷⴷⴰ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⵉⴼⴹ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵉⴽⴰⵏⵉⵣⵎ ⵏ ⵓⵙⵜⵍⴰ ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ.
ⵉⵔⵏⵓ ⵡⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⴰⴽⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⵉ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵉⴽⴰⵏⵉⵣⵎ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵕ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ)
08 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵉⵏⵏⴰ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴰⵏⵎⵍⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵢⵕⵥⵎ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵥⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱⵙⵏ ⴷ ⵜⵡⵊⵊⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳ, « ⵔⴰⴷ ⵏⵕⵥⵎ ⵓⵍⴰ ⵏⴽⴽⵯⵏⵉ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵏⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵏⴰⵎⵥ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴳ ⴰⴽⵓⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ».

ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵢⴰⴷ ⵙ ⵢⴰⵏ « ⴰⵎⵉⴽⴰⵏⵉⵣⵎ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵕ » ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⵉⴽⴰⵏⵉⵣⵎ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵇⵇⵓⵎⵓ ⴱⴷⴷⴰ, « ⵎⴰⵅ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵔⵏⵓ ⴳ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴷ ⵉⴹⴼⴰⵔⵏ ⴷ ⵓⵎⵎⴰⵥ ⵏ ⵉⵎⴰⴽⴽⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵃⵙⵙⵉ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵏ », ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ ⵎⴰⵙ « ⵜⵉⴽⵍⵉⵜ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ, ⴷ ⵖⵓⵔⵏ ⵅ ⴰⵙⴼⴰⵍ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵎⵓⵔⵙⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 08 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.