Maghreb Arab Press

ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴳ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵙⵏⴰ ⴷ ⵍⵀⵉⵔⵙⵉⴽ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  
ⵉⵍⴽⵎ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵉⵏⵉⵙ ⵣⴼⵉⵣⴷⵉⵛ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵙⵏⴰ ⴷ ⵍⵀⵉⵔⵙⵉⴽ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵥⴰⴼ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳⵔ 16 ⴰⵔ 19 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ.
ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴳ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵙⵏⴰ ⴷ ⵍⵀⵉⵔⵙⵉⴽ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
17 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵣⵍⵉⵣⵉⴷⵉⵛ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵙ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ  ⴳⵉⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵎⵍⵍⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵔⴳⵣⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵏ ⴳ ⴰⵣⴰⴳⴳⵯⴰⵣ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴳ ⴹⴹⵕⵍⴱⵉⴹⴰ , ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 17 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.