Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   08:15

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉ ⵡⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴼⵍⵉⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ, ⴰⴼⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⴷ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ, ⴷ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ.
ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉ ⵡⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴼⵍⵉⵜ
11 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵢⵉⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⵣ ⴰⵏⵙⵙⴰ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵉⵍⴰⵀ ⴱⵏⴽⵉⵔⴰⵏ, 1006 ⵉⴳⵕⴹⵏ ⴷ ⴰⵏⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⴷⵔⵉⵙ ⴰⵣⴰⵎⵉ 912 ⵉⴳⵕⴹⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ 1943 ⵉⴳⵕⴹⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ.


ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉ ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴼⵍⵉⵜ ⴳ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵎⴰⵙ « ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⵏⵏⵙ » ⴳ ⵜⵉⴽⵍⵉⵏ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵍ ⴷ ⵜⴰⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵍⵏ ⵏⵏⵙ », ⵉⵏⵏⴰ « ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉ ⵎⵉⴷⵏ ⴽⵓⵍⵏⵙⵏ ».


ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵎⴰⵙ « ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴳ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ ⵜⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ » , ⵉⵏⵏⴰ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴽⵎⵎⵍ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵢⴰⴷ « ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ » ⵜⴰⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵏⵏⵙ « ⴰⵙⴳⴳⴷ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.