Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:17

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⴹ

ⴷⴰⵏⵏⴰⵏⴳ (ⵍⴼⵉⵜⵏⴰⵎ)  -  
ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⴹ ⵅⴼ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴳ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⵉⵙⵙ 54 ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴳⵔ 24 ⴷ 26 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴳ ⴷⴰⵏⴰⵏⴳ ⴳ ⵍⴼⵢⵉⵜⵏⴰⵎ.
ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⴹ
28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴼⴽⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⵉⵙⵙ 54 ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵜ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵏⵣⵀⴰ ⵍⵡⴰⴼⵉ, ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵓⵣⴰⵖⵓⵣ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⴷ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵎⴰⵇⵇⴰⴳⵔⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵇⵇⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰ (2018-2022), ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵏⴹⵏ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵢⵉⵏ, ⵙⵡⴰ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏⵖⴷ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ, ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵢⴰⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵏⵇⵇⴰⴹ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⴳ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵛⵓⵎ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ (ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉ, ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ, ⵜⴰⴹⵀⵡⵓⵕ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⴷ ⵜⵉⵎⵜⵜⵏ ⵜⵉⴽⵉⵎⵢⴰⵡⵉⵢⵏ, ⴷ ⵣⵣⴱⵍ, ⴷ ⴰⵎⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ), ⵓⵍⴰ ⵢⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵟⵟⵓⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.