Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   08:00

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵢⵓⵎⵥ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⴰⵙⵜⵉ ⵍⵇⴰⵏⵓⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018.

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵢⵓⵎⵥ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⴰⵙⵜⵉ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴳ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018.
ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵢⵓⵎⵥ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⴰⵙⵜⵉ ⵍⵇⴰⵏⵓⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018.
11 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵓⵎⵥⵏ ⴰⵙⵜⵉ ⵢⴰⴷ 47 ⵉⵎⴰⵔⵉⵏ, ⴰⴳⵉⵏⵜ 22 ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⴷ 16 ⵓⵔ ⵏⵏⵉⵏ ⵛⴰ.


ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉⵎⵥ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⵜ, ⴳⵡⴰⵙⵙⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⵜⵉ ⵏ ⵇⵏⵓⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2018 ⴳ ⵙⵖⵣⵏ 45 ⵉⵎⴰⵔⵉⵏ , ⴷ ⵜⵓⵣⵍⵜ 17 ⵉⵎⴰⵔⵉⵏ, ⴷ 19 ⵓⵔ ⵏⵏⵉⵏ ⵛⴰ.


ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵉⴳⵛⵓⵎ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵡⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ,ⵎⴰⵙ ⴳ 188 ⵜⴰⴷⵉⵍ ⵏⵏⴰ ⵙⵎⵏⵉⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵜⵉ ⵏ ⵇⴰⵏⵓⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴽⵓⵙ 141 ⵜⴰⵄⴷⵉⵍ ⴷ ⵜⵉⵣⵣⵓⵔⴳⴰ 41, ⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⴰⵄⴷⵉⵍⴰⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⵣ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵡⴹ 188 (77 ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ) ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵢⴰⵖⵜ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.