Maghreb Arab Press

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ: ⵜⵜⵓⵖⵔⴰⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⵎⵛⵛⴰⵡⵕⵏ ⴰⴷ ⵃⴰⴹⵕⵏ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵔⴰⴳⵜ ⵏ 17 : 00 ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵙⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵓⵣⵏⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⴰⵡⵕⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⵢⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵃⴰⴹⵕⵏ ⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ 17:00, ⴷ ⴰⴷ ⵍⵙⵉⵏ ⵉⵄⴱⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ.
ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ: ⵜⵜⵓⵖⵔⴰⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⵎⵛⵛⴰⵡⵕⵏ ⴰⴷ ⵃⴰⴹⵕⵏ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵔⴰⴳⵜ ⵏ 17 : 00 ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
11 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵎⴰⵙ « ⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉ ⵡⵉⵙⵙ 65 ⵙⴳ ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⵕⴱⵉ, ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵙⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 02 ⵚⴰⴼⴰⵕ 1440 ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ 12 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2018 ⴰⵎⵉⵍⴰⴷⵉ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.