Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:22

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ : ⵜⵔⴰ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴽⵓⵍ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣ ⵏⵏⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵎⵔⴰⵔ ⵉⵊⵊⴰⴱⵉ ⴷ ⵜⵓⵜⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⵏ ( ⵍⵅⵍⴼⵉ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵜⵔⴰ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴽⵓⵍ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣ ⵏⵏⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵎⵔⴰⵔ ⴳ ⵊⵊⴰⴱⵢⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ .
ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ : ⵜⵔⴰ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴽⵓⵍ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣ ⵏⵏⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵎⵔⴰⵔ ⵉⵊⵊⴰⴱⵉ ⴷ ⵜⵓⵜⵔⵉⵏ  ⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⵏ ( ⵍⵅⵍⴼⵉ)
13 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵉⵏⴹⵏ  ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵅⴼ ⵎⴰ ⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⵕⵥⵎ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵓⵙⴷⵉⴷ ⵅⴼ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⴰⵎⵏⵉⴷ ⵜⴰⵊⵕⵕⵓⵎⵜ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵢⵓⴳⴳⵔ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵉⵏ  ⵉⵏⵎⴰⵍⵍⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.