Maghreb Arab Press

«ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⴰⵎ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⴱⵉⵔⵢⴰ?” ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ “ⵙⵉⵔⴱⴰⵏⵟⵉⵙ” ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴷⴷⵓ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ « ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵜⵓⵇⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⴰⵎ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⴱⵉⵔⵢⴰ?”.
«ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⴰⵎ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⴱⵉⵔⵢⴰ?” ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ
10 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2017

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴰⵔⵏⴰⵢⵉⵜ ⴱⵢⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴽⵓⵎⴱⵍⵓⵜⵙⵉ ⴳ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵢⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵏ “ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ”, ⵎⴰⵙ ⵜⵓⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⵯⵍⵏ ⵉⵏⵜⵔⵓⴱⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ ⵜⴰⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵣⵓⴼⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵣ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵎⴰⵙ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⵇⵏⴰ ⵉⵖⴱⴰⵏ ⴳⵔ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⵎⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ “ⵎⵉⴷⵉⵜⵜⵉⵔⴰⵏⵉ”, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⴳⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⴱⵉⵔⵢⴰ.

ⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵎⵎⵓⴷⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ , ⵏⴰⵎⵓⵖⵓⵔ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴼⵉⵔⴰⵙ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵉⴱⵉⵔⵢⴰ, ⵙⴳ ⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⵙⵔ ⵉⵥⵍⵎⴷ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴷ ⵎⵉⵚⵕ ⴷ ⵙⵔ ⴰⵎ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⴱⵉⵔⵢⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⴽⵏⴰⵔⵉ.

ⴳ ⵜⵏⵉⵍⵍⴰ ⵏⵏⵙ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵔⴰⵅⴰ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ , ⵓⵖⵎⵉⵙ “ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ” ⴳ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵙ ⵖⵉⵏⵜ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵍⵏ ⴷⵖ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⴰⵎ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⴱⵉⵔⵢⴰ, ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⵜⴰⵎⵢⵉⴷⵉⵔⵜ ⴳⵔ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⴰⴹ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵢⵉⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ “ⵎⵉⴷⵉⵜⵜⵉⵔⴰⵏⵉ”.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⴱⵢⵉⵔ ⴳⴰⵍⴱⴰⵏ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵙⴱⵏⵢⵓⵍⵉ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴳ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ “ⵎⴰⴱ-ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ”, ⵎⴰⵙ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵜ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴳⵍⴰ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.