Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:05

ⵜⵓⵇⵇⵏⴰⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵣⴷⴷⵉⴳ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ(ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ)

ⴱⵉⵔⵍⵉⵏ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⴰⵔⵓ « ⴷⵓⵜⵛⵉ ⴼⵉⵍ » ⵏ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵔⴰ ⵜⵉⵇⵇⵏⴰⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⵔⴰ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵣⴷⴷⵉⴳ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴷⵖ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ.
ⵜⵓⵇⵇⵏⴰⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵣⴷⴷⵉⴳ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ(ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ)
02 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⵙⵉⴽⴽ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵓⵣⵡⵍ(ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ-ⴰⴽⵛⵓⵎ ⵜⴰⵥⵓⴹⵉ ⵢⵉⵡⴹ ⴳⵔ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵇⵍⵄⴰ ⵎⴰⵙ « ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵜⴷⵡⴰⵙⵜ ⵜⵉⴼⵉⵇⵉⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ, ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰ ⵉⵏⴰ ⵢⵏⵏⵉⵏ ⵉⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⴱⵍⵉⴹⵓⵔⵢⴰ ⵎⴰⵙ ⵓⵔⵜⵇⴷⵉⵔ ⴰⵔ ⵜⴰⵔⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⴳ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.


ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵚⴽⵓ ⵏ ⵜⵉⵇⵇⵏⴰⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵡⵙ ⴰⵎⴰⴳⴳⵓⴳ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵇⵇⵏⴰⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ « ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⵓⵎⵣ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏⵏⴰⵙ ⵉⵎⵓⵜⵏ ⵏⵉⵍⵙⵓⵏ ⵎⴰⵏⴹⵉⵍⴰ,ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵖⵙⴽⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵔⵜⴰⵏ ⵉ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵙⴷⵔⴼⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵇⵇⵏⴰⵏ ⵜⵉⵅⵜⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵏ ⵎⴰⵏⴹⵍⴰ ».


ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⵉⵡⵜ ⴰⴳⴹⵉⴹ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵜⵉⵙⵍⵉ ⴳ ⵏⵏⴰ ⵙⴰⵍ ⵜⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵓⵏⴳⵓⵍⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 02 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.