Maghreb Arab Press

ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ: ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ (ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ)

ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ  -  
ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ, ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴳ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⴷ, ⵉⵖⵔⴰ ⵙⵓⵍ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⴷ ⵜⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⵣⵉⴳⵣⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ.
ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ: ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ (ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ)
04 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵉⵖⵔⴰ ⵙⵓⵍ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵖⵍⴼⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵙⴽⴽⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵉⵏⵓⵕⵚⵓ ⴰⵔ 30 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2019, ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔ ⴰⵙⵓⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵡⴰⴹ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵙ ⵉⵙ ⴹⵚⵏⵜ ⵜⵉⵍⴽⴰⵎⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⴰⴷ ⵅⴼ ⴰⵙⵉⴷⴼ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵔ ⵜ ⵢⵓⵊⵊⵉ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ.

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵍⵍⵉ ⵇⴱⵍⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 04 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.