Maghreb Arab Press

ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ : ⵜⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵖⵉⵏⵢⴰ ⴰⵙⴷⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⵣⵔⵉ ⵡⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵉⴷⴷⴰⴷⵏ ⵉⵇⴱⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⴷⵎⵔ ⵅⴼ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ

ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ ( ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⴰⵏⵏ)  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵖⵉⵏⵢⴰ ⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⴰⵏⵏ, ⵎⴰⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵉⵣⵔⵉ ⵢⴷⴷⴰⴷⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⴷⵎⵔ ⵅⴼ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵡⵉⴹ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵉ ⵢⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ.
ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ : ⵜⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵖⵉⵏⵢⴰ ⴰⵙⴷⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⵣⵔⵉ ⵡⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵉⴷⴷⴰⴷⵏ ⵉⵇⴱⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⴷⵎⵔ ⵅⴼ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ
09 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵉⵏⵏⴰ ⵛⵛⵉⵅ ⵃⵎⴰⴷ ⵜⵉⴷⵢⴰⵏ ⴽⴰⵎⴰⵕⴰ, ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⴰⵙⵏⵇⵔ ⴰⵏⴰⵎⴰⵙ ⵖⵓⵕ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵖⵉⵏⵢⴰ ⴷ ⵉⵖⵉⵏⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ, ⵎⴰⵙ « ⵜⵙⵙⵔⵖⴷ ⵖⵉⵏⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏⵏⵙ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ, ⵍⵍⵓⵎⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵇⵇⴰⵎⴰⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵢⵓⴼⵏ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ (…) ⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵕⵛⵎ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵡⵉⴹ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵉ ⵢⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ».

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ « ⵜⴼⴽⴰ ⵖⵉⵏⵢⴰ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵔⴰⵔ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵍⴽⴰⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ, ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.