Maghreb Arab Press

ⵎⵎⵓⵜⵏ 257 ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴽⴽⵯⴰⵟⵟⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵄⵙⴽⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ (ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ)

ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ  -  
ⵜⵎⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵎⴰⵙ ⵎⵎⵓⵜⵏ 257 ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴽⴽⵯⴰⵟⵟⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⵜⴰⵄⵙⴽⵕⵉⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ "ⴱⵓⴼⴰⵔⵉⴽ", ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⵙ 30 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵓⵍⵜ ⵜⴰⴷⴷⵣⴰⵔⵉⵜ.
ⵎⵎⵓⵜⵏ 257 ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴽⴽⵯⴰⵟⵟⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵄⵙⴽⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ (ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ)
11 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⴰⵔⵓ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ (ⵛⵛⵓⵔⵓⵇ) ⵉⵙ ⵜⴷⴷⴰ ⵜⵢⵍⴰⵍⵜ ⵙⴳ ⴱⵓⴼⴰⵔⴽ ⴰⵔ ⴱⵛⴰⵔ, ⴷ ⵜⴽⴽⵯⴰⵟⵟⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ, ⵍⵍⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⵓ ⵏ ⴱⵓⴼⴰⵔⵉⴽ ⵜⴰⵄⵙⴽⵔⵉⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.