Maghreb Arab Press

ⵎⵎⵓⵜⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⴰⴼⴰ ⴳ ⵍⵢⵉⵊ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⴰⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵉ (ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ)

ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ  -  
ⵜⵖⵍⵉ ⵜⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵕⵥⵣⵓⵎ ⵏ ⴰⴼⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵊⵕⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵢⵉⵊ (ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ) ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴰⵔ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵉ.
ⵎⵎⵓⵜⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⴰⴼⴰ ⴳ ⵍⵢⵉⵊ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⴰⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵉ (ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ)
29 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵎⴰⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴱⵓⵍⵉⵙⵉⵢⵏ ⵎⵎⵓⵜⵏ ⴳ ⵢⴰⴷ ⵓⵏⴳⴰⵙ, ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ.

ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵉ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ, ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵜ ⵜⴰⵎⵥⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴱⵓⵍⵉⵙⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵜⵉⴹⴼⴰⵔ ⵜⴰⵔⵓⵜⵉⵏⵉⵜ, ⵎⴰⵛ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵢⴰⴽⵔ ⵉ ⵢⴰⵏ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵙⵍⴰⵃ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵜⵏ ⵉⵕⵥⵎ ⴰⴼⴰ, ⵎⴰⴷ ⵉⵏⵖⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴱⵓⵍⵉⵙⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵔⵉⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 29 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.