Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   17:53

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵎⴰⴽⵕⵓⵏ ⵙ 66,10% ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵜⴰⵡⵉⴷ ⵎⴰⵔⵉⵏ ⵍⵓⴱⴱⵉⵏ 33,9% (ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵯⵓⵔⴰ)

ⴱⴰⵔⵉⵣ  -  
ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵓⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⵎⴰⴽⵔⵓⵏ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ “ⵙⵔ ⴷⴰⵜ” ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ, ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⵡⵉ 66,10% ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵜⴰⵡⵉⴷ ⵜⵎⵃⵉⵣⵡⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵎⴰⵔⵉⵏ ⵍⵓⴱⴱⵉⵏ 33,9% ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵙ ⵓⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵯⵓⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⴼⵕⵏⵙⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ.
ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵎⴰⴽⵕⵓⵏ ⵙ 66,10% ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵜⴰⵡⵉⴷ ⵎⴰⵔⵉⵏ ⵍⵓⴱⴱⵉⵏ 33,9% (ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵯⵓⵔⴰ)
08 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2017

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⴰⴳⵎ ⴰⴷ, ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵜⵉⵡⴹⵏ 25,44% ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵙⵜⵢⵏ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴻⵎⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ.

ⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⵣⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴹⴰ ⴳⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⵉ ⵜⴼⵓⴽⴽⴰ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⵙ ⴼⵔⵓⵏⵙⵡⴰ ⵀⵓⵍⴰⵏⴷ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵉⵢⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 08 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.