Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:05

ⵉⵙⵙⵖⵣⵉⴼ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ "ⵍⵎⵉⵏⵓⵕⵚⵓ" ⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵉⵢⵢⵉⵔⵏ, ⴷ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵏⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ

ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ  -  
ⵉⵙⵙⵖⵣⵉⴼ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⵓⵏⵏ, ⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ "ⵍⵎⵉⵏⵓⵕⵚⵓ" ⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵉⵢⵢⵉⵔⵏ ⴰⵔ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ 30 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2019, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷⵏ, ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵜⴰⵏⵏⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⵏⵉⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵎ ⴰⵙⴼⵙⵉ ⵏ ⵢⴰⴷ ⴰⵎⵏⵣⴰⵖ ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.
ⵉⵙⵙⵖⵣⵉⴼ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵍⵎⵉⵏⵓⵕⵚⵓ ⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵉⵢⵢⵉⵔⵏ, ⴷ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵏⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ
01 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⵓⵛⴽⴰ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵙⵙ 2440 ⵍⵍⵉ ⵜⵓⵔⴰ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷ ⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵉⵡⵙⵄⵏ, ⵎⴰⵙ ⵉⵖⵜⵙ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵖⵣⵉⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵍⵎⵉⵏⵓⵕⵚⵓ ⴰⵔ 30 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2019.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 01 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.