Maghreb Arab Press

ⴰⵙⴳⵓⵏⴼⵓ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴽⵓⵍⵕ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ

ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ (ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⵓⵏⵏ)  -  
ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵙⴰⴳⴳⵎⵏ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⵓⵏⵏ ⵎⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵚⵚⵃⵕⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵓⵔⵙⵜ ⴽⵓⵍⵕ, ⵉⴼⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⵖⴰⵎⵓⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 8 ⵖⵓⵛⵜ 2018, ⵅⴼ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵓⵍⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ, ⵍⵍⵓⵎⵏ ⴳ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.
ⴰⵙⴳⵓⵏⴼⵓ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴽⵓⵍⵕ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ
09 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵉⵎⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴽⵓⵍⵕ ⴰⵙⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵔⵙ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⴰⴳⴳⵯⴰⵔ, ⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴷⵔⴼⵉ, ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵙⴰⵡⵍⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵉⵥⵕ.

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⴰⴳⴳⵯⵔ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵚⵃⵕⵕⴰ ⵓⵍⴰ ⵉⵡⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵡⵙⵙⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵍⴰⵏ ⴽⵓⵍⵍ ⵓⵜⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.